photo_exhibition

6Photographers  Relay exhibition

 

 

 

 

 6Photographers  Relay exhibition

 

10/2-10/14    YASUHIRO TANI

 

11/1 -11/14     KONOMI KAWASE

 

12/1-12/14    YUKI MAKANAI

 

1/1-1/13        YOSHITOMO IDO

 

2/1-2/14       HIROAKI MATUNAMI

 

3/1-3/14       MINORI ITO